2020 Events

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Jan

Oct

2019 thiruvAdip pUram

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Jul 25 to Aug 7

Invitation/Schedule – https://www.facebook.com/vishnu.dasan.1297/posts/177238096638492

Important Events

  • Jul 27 – dhvajArOhaNam (Flag hoisting)
  • Jul 31 – 5 garuda sEvai
  • Aug 2 – sErththi sEvai – sayana thirukkOlam
  • Aug 4 – rathOthsavam (chariot festival)
  • Aug 5 – muththukkuRi, sapthAvaraNam

Pictures

2019 Events

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Jan

Mar

May

July

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2018 thiruvAdip pUram

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Aug 5 to Aug 16

Invitation/Schedulehttps://www.facebook.com/srisampath70/posts/10210519426977006

Important Events

  • 5th – dhvajArOhaNam (Flag hoisting)
  • 9th – 5 garuda sEvai
  • 11th – sErththi sEvai – sayana thirukkOlam
  • 13th – rathOthsavam (chariot festival)
  • 14th – muththukkuRi, sapthAvaraNam

Pictures

2018 Events

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

2017 aruLALap perumAL emperumAnAr avathara uthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Pictures

Picture courtesy – vinjimUr vEnakatAchAryar swamy.

Invitation/Schedule

thanks to vinjimoor sampath swami for the copy

 

 

2017 unjAl uThsavAm

sri vadApathRasayee dOlai:

full set of pictures at: https://www.facebook.com/srisampath70/posts/10208877236363267

https://photos.app.goo.gl/WCvlhR028n61CQ7H3

sri aNdal dOlai:

Day 6 : https://www.facebook.com/srisampath70/posts/10208918160066334

Day 7 : https://www.facebook.com/srisampath70/posts/10208924386181983?pnref=story

Full set oF piCtures at : https://photos.app.goo.gl/dw1PdkfXxxWsbKjn1

https://photos.app.goo.gl/ZSr9Vsxkp5LxT5lf1

tHanks to vinjimoor sampath swami and vinjimoor venkatachariar swami for the pictures