Monthly Archives: September 2014

2014 purattAsi brahmOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

vatapathrasAyi  – vata perum kOyiludaiyAn – brahmOthsavam – concluding on purattAsi sravaNam

10367689_587835154656089_7757482769490415916_n

Thanks to vinjimUr Sri Sampath swamy and vinjimUr vEnkatAchAryar swamy for the pictures