Monthly Archives: January 2015

2015 ANdAL nIrAtta uthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

10419979_841858532544263_436457359703566739_n

10898252_10202496139279828_1856450108106435848_n

  • Day 3 – kaNNan (krishNan) thirukkOlam

10153645_842848332445283_3082731899090064633_n

10897882_1531472610457144_8816415572741193169_n

10868117_433920800090370_3078887923527721673_n

10940567_640031729436431_2213909459743318087_n

Thanks to vinjimUr sampath swamy’s collection from various srIvillipuththUr devotees

 

2015 Events

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama: