Monthly Archives: June 2015

2015 periyAzhwAr thiruvavathAra uthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

June 18th to 27th

1981897_705670376205899_785440991343031175_n

10675566_705886656184271_7912946715953854433_n 11401520_705979446174992_4389865871144625464_n

  • Day 2 – Evening puRappAdu

1461878_706329372806666_7062679825212452835_n

  • Day 3 – Evening puRappAdu – parangi nARkAli

11403060_706696866103250_7488380441665126208_n

11329859_707038639402406_4460775834585654096_n 1551666_707038082735795_6553305877543282660_n
  • Day 5

11403039_707509729355297_875101401868201634_n10501768_707509769355293_4143744899950625689_n

  • Day 6

10177439_707912689315001_3753369007762721226_n

1535430_708365775936359_3121417793758580860_n

549412_708716999234570_4462050951501329296_n

11059770_708963612543242_3878424771758567250_n

11665432_709664062473197_6120894174574354021_n

Thanks to vinjimUr vEnkatAchAryar swamy for the pictures