Monthly Archives: August 2015

2015 pavithrOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Aug 26th to Sep 1st – vatapathrasAyI perumAL with ubhaya nAchiyArs

11891012_733353130104290_8501263205368285194_n

11951859_734128683360068_6977777929576503410_n

  • Day 5

11903765_734496503323286_1862090065213085299_n

  • Day 6

1779702_735060706600199_3025268176631571575_n

Thanks to vinjimUr vEnkatAchAryar swamy for the pictures

2015 ANdAL thiruvavathAra uthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

11825043_725229890916614_3112701011261283144_n

11813532_725377290901874_3714895714886348033_n

11058157_725812124191724_2791892177344107338_n 11811313_725808374192099_8866247855284389794_n

11705372_726306677475602_8880663974821494468_n 11873694_726305564142380_3625779339569985305_n

11885339_726666834106253_6571510084705882031_n11870792_726667030772900_4143751096277953393_n

11887957_727275457378724_7821418753117857966_n 11887983_727282330711370_1916065171432096697_n 11889641_727273210712282_586335257105591085_n

11890989_727682044004732_788609716203213582_n11836695_727682054004731_1069816036455232090_n

11896111_727939403978996_3449462480093698590_n

Thanks to vinjimUr sampath swamy and vinjimUr vEnkatAchAryar swamy for the pictures.

2015 ANdAL thiruvavathAra uthsavam invitation

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

  • Aug 8th to 19th
  • 8th – dhvajArOhaNam – flag hoisting
  • 12th – 5 garuda sEvai and ANdAL in hamsa vAhanam
  • 14th – sayanOthsavam – srIrangamannAr lying down on ANdAL nAchchiyAr’s lap
  • 16th – rathOthsavam – thiruththEr – chariot festival

Full set of invitation at https://plus.google.com/photos/107723698299182214927/albums/6178931323470003345 – Thanks to vinjimUr srIpathi swamy for the same

pathirikai