Monthly Archives: September 2015

2015 purattAsi brahmOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Sep 16th to 29th

11988605_741665575939712_2044972822057828705_n

Thanks to vinjimUr vEnkatAchAryar swamy and vinjimUr sampath swamy for the pictures.